สภาพทั่วไป

     

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

  1. ที่ตั้ง  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

                 ตั้งอยู่  ทางทิศใต้ของอำเภอบางไทร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  8  กิโลเมตร

  1. เนื้อที่  (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางเมตรและไร่)

                 ประมาณ  15.14  ตารางกิโลเมตร  ( 9,283  ไร่ )

  1. ภูมิประเทศ  (แสดงภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบล)

                 ทิศเหนือ          จดตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 ทิศใต้             จดตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 ทิศตะวันออก      จดตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                 ทิศตะวันตก       จดตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  1. จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

                 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  8  หมู่  ได้แก่

                        1. หมู่ที่  1 บ้านริมน้ำ                              

                        2. หมู่ที่  2 บ้านม้า

                        3. หมู่ที่  3 บ้านทางยาว              

                        4. หมู่ที่  4 บ้านทางยาว

                        5. หมู่ที่  5 บ้านปากชวาก            

                        6. หมู่ที่  6 บ้านปากแคว

                        7. หมู่ที่  7 บ้านปากแคว             

                        8. หมู่ที่  8 บ้านคลองขุด

  1. ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

                           -

  1. ประชากร

                  ประชากรทั้งสิ้น                         3,288          คน

                  แยกเป็นชาย                            1,592          คน

                  แยกเป็นหญิง                           1,696          คน

                  มีความหนาแน่นเฉลี่ย                  210          ตารางกิโลเมตร

ข้อมูลแสดงจำนวนประชากรของตำบลบ้านม้า

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1.บ้านริมน้ำ

157

265

258

523

2.บ้านม้า

185

231

233

464

3.บ้านทางยาว

155

251

270

521

4.บ้านทางยาว

187

153

185

338

5.บ้านปากชวาก

155

268

289

557

6.บ้านปากแคว

190

197

218

415

7.บ้านปากแคว

37

78

66

144

8.บ้านคลองขุด

182

156

172

328

รวม

1,248

1,599

1,691

3,290

ที่มา  :    สำนักงานทะเบียนราษฎร  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 7 เมษายน 2558

  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

                7.1 อาชีพ  (แสดงอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)

                         ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำสวน  เลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  และจะมีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป

                7.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล     

                          -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                 2                 แห่ง

                          -  โรงงานอุตสาหกรรม              3                 แห่ง

                          -  ตึกแถว, บ้านเช่า                 12                 แห่ง

 

  1. สภาพทางสังคม

              8.1  การศึกษา

                          -  โรงเรียนประถมศึกษา                                 1        แห่ง  (โรงเรียนวัดทางยาว)

                          -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  1        แห่ง  (โรงเรียนวัดทางยาว)

                          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   1        แห่ง  (โรงเรียนวัดทางยาว)

                          -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน          2        แห่ง

              8.2   สถาบันและองค์กรทางศาสนา

                          -  วัด/สำนักสงฆ์                                       1       แห่ง

                          -  ศาลเจ้า                                               1       แห่ง

              8.3  สาธารณสุข

                          -  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                        1       แห่ง

                          -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                             ร้อยละ  100

  1. การบริการพื้นฐาน

              9.1  การคมนาคม  การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล  มีความสะดวกรวดเร็ว  เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล  ดังนี้  

                              -  ถนนลูกรัง                                 15     สาย

                          -  ถนนลาดยาง                                   4     สาย

                          -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                20    สาย

                          -  ถนนดิน                                             -     สาย

                   สภาพทางคมนาคมทางบกส่วนมากเป็นถนนที่มีสภาพพอใช้แต่ก็มีบางส่วนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะถนนลูกรัง

             9.2 การโทรคมนาคม

                          -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                          1      แห่ง 

              9.3  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)

                          -  จำนวน  8  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้แล้ว            100%

                          -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ        1,248  ครอบครัว

               9.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                          -  บึง, หนองและอื่นๆ                            1      แห่ง  (ที่  หมู่ที่ 6  หน้า อบต.)

                          -  คลอง                                      13     แห่ง

                          -  แม่น้ำ                                      1      แห่ง (เจ้าพระยา)

              9.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                          -  บ่อน้ำตื้น                                    1      แห่ง (หมู่ 8)

                          -  บ่อโยก                                      1      แห่ง (ใช้ไม่ได้)  ของ รพช.

                          -  อื่นๆ (ระบุ)                                   -      แห่ง

                          -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่                         1      แห่ง (หมู่ 1)

                          -  ประปาบาดาลขนาดกลาง                        4      แห่ง (หมู่ 3, หมู่ 5, หมู่ 6, หมู่ 8)

                          -  ถังเก็บน้ำ (ฝ.99)                              1     แห่ง (หมู่ 3)

      10. ข้อมูลอื่น ๆ

                 10.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล)                            

                 10.2  มวลชนจัดตั้ง

                              -  ลูกเสือชาวบ้าน                       1     รุ่น       150     คน

                          -  อื่นๆ (ระบุ)  อปพร.                            1     รุ่น        40     คน     

      11. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                          (1)   จำนวนบุคลากร

                                   1. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน  13     คน

                                     -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       4      คน

                                           -  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                         2      คน 

                                           -  ตำแหน่งในส่วนโยธา                            1      คน

                                           -  พนักงานจ้างตามภารกิจ                         6     คน

                          (2)   ระดับการศึกษาของบุคลากร

                                   1. พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  7  คน

                                           -  อนุปริญญา                                  2       คน

                                           -  ปริญญาตรี                                  4       คน

                                           -  สูงกว่าปริญญาตรี                             2       คน

                                    2. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  6  คน

                                    -  ประถมศึกษา                                   -       คน

                                          -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                        4       คน

                                          -  อนุปริญญา                                    1       คน

                                          -  ปริญญาตรี                                    1       คน

                                          -  สูงกว่าปริญญาตรี                               -       คน

                                    3. บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  16   คน

                                         -  ประถมศึกษา                             11      คน

                                          -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา                         3      คน

                                          -  ปริญญาตรี                                     2      คน     

            12. เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ

                        1. งานด้านสาธารณสุข

                             -  เครื่องพ่นหมอกควัน                           จำนวน           1      เครื่อง 

                        2. งานสำนักงาน

                              -  รถยนต์ส่วนกลาง                            จำนวน           2     คัน

                              -  รถจักรยานยนต์                             จำนวน           1     คัน

                              -  เครื่องคอมพิวเตอร์                           จำนวน          10     เครื่อง

                              -  เครื่องถ่ายเอกสาร                            จำนวน           2     เครื่อง

                              -  เครื่องโทรสาร                               จำนวน           1     เครื่อง

                              -  กล้องดิจิตอล                                จำนวน          2      เครื่อง

             ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                  มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ   ในตำบล  ดังนี้คือ

                          1.  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
                          2.  กลุ่มเลี้ยงเป็ด
                          3.  กลุ่มน้ำพริกเผาเครื่องแกง
                          4.  กลุ่มทำขนมไทย
                          5.  กลุ่มเลี้ยงปลาสวยงาม, ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
                          6.  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
                          7.  กลุ่มเยาวชนดนตรีไทย
                          8.  กลุ่มเยาวชนศิลปะประดิษฐ์
                          9.  กลุ่มอาชีพทำเหล็กดัด
                         10.  กลุ่มสตรีทำไร่นาสวนผสม
                         11.  กลุ่มเลี้ยงปลา
                         12.  กลุ่มเลี้ยงไก่
                         13.  กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเกษตร