วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ประชาชนมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดี มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข็มแข็ง