นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า )

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานฐาน
  2. ด้านเศรษฐกิจ
  3. ด้านสังคม
  4. ด้านการสาธารณสุข
  5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
  6. ด้านการเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
  7. ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม