คณะผู้บริหาร

 

 

 

นางจันลภา  ไกรเดชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

 

                                         นายเอนก  สุขสุชิต                                                                               นายบุญสม  โกษะ

                               รองนายกองค์การบริหาร่สวนตำบลบ้านม้า                                                     รองนายกองค์การบริหารคส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

 

 

นายธีรโชติ  ไกรเดชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า