สมาชิกสภา

 

 

 

ายสมบูรณ์  ไกรเดชา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

 

 

นายส่าง  โกษะ

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

 

นางบุษรา  จันเจ๊ก

เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

        นายวิเชียร  ธูปหอม                        นายสมพงษ์  สุขอุทัย                            นายณรงศักดิ์  สุขสุมิตร                                 นางสาวภัคจิรา  จำปี

          ส.อบต.หมู่ที่ 1                             ส.อบต.หมู่ที่ 1                                     ส.อบต.หมู่ที่ 2                                            ส.อบต.หมู่ที่ 2

 

 

 

 

 

      นายพยนต์  เกษร                                นายวินัย  ปัทมังสังข์                               นายสมศักดิ์  โกษะ                                   นายลำดวน  มณีรุ่ง

       ส.อบต.หมู่ที่ 3                                   ส.อบต.หมู่ที่ 3                                       ส.อบต.หมู่ที่ 4                                       ส.อบต.หมู่ที่ 5

 

 

 

 

 

    นายสมเกียรติ  เกิดการบุญ                         นายพิง  สุขเสวก                                นายมาก  วิบูลย์                                     นายบรรเทา  ไกรเดชา

           ส.อบต.หมู่ที 5                                ส.อบต.หมู่ที่ 6                                  ส.อบต.หมู่ที่ 6                                            ส.อบต.หมู่ที่ 7    

 

 

         

 

                                                               นางสุภาพร  ศรีสุข                                         นายเอกชัย  ทรัพย์เสถียร

                                                                 ส.อบต.หมู่ที่ 8                                               ส.อบต.หมู่ที่ 8