สำนักงานปลัด

 โครงสร้างสำนักงานปลัด 

นางบุษรา  จันเจ๊ก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

นางสาวจารุภัทร  ผลคำ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

                                                                                                                                                 

                             นางนันทนัท  มุกดาดวง                              

                                           หัวหน้าสำนักงานปลัด                                                              

                                                                                                                                                                                                             นางสุพรรณี สุขสุแพทย์                          นางนัญชิตยากร  เพชรสมพานต์

                ครูผู้ดูแลเด็ก                               เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

                                                                

   นางสาวสุมลรัฐ  ไกรเดชา                     นายสวิค  วุฒิเศรษฐ์                   นางสาวพจนี  สุขสุศักดิ์    

     ผช.นักวิเคราะห์ ฯ                          พนักงานขับรถยนต์                     ผช.เจ้าพนักงารธุรการ