กองคลัง

   

 

โครงสร้างกองคลัง

นางเมตตา  จันตะเคียน

ผู้อำนวยการกองคลัง

  

นางสาวอมรรัตน์  เจ๊ะสมัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

                                                                        

       นางสาวตุ๊กตา  ไกรเดชา                    นางสาวเกวลี  ไกรษี                     นางกริสนา  ศรีสมร 

     ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี               ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ