ประกาศสอบราซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)แบบ IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ขึ้นไป พร้อมติดตั้งและมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด จำนวน 9 จุด ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านม้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

เรื่องโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP /Network Camera 

ความละเอียด  2 ล้านพิกเซลขึ้นไปพร้อมติดตั้ง และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด  จำนวน  9  จุด ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านม้า

อำเภอบางไทร   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                  --------------------------------------

                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบ IP /Network Camera  ความละเอียด  2 ล้านพิกเซล   ขึ้นไป  พร้อมติดตั้ง และมีคุณลักษณะขั้นพื้นฐานตามที่กำหนด  จำนวน  9  จุด ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านม้า  อำเภอ  บางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปริมาณงาน  ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  9  จุด  18  ตัว  ภายในตำบลบ้านม้า  พร้อมแม่ข่าย  1  ชุด  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  ราคากลาง  900,000.-บาท  (-เก้าแสนบาทถ้วน-) 

              หมายเหตุ  ผู้ขายต้องนำครุภัณฑ์ที่จะขายมาให้คณะกรรมการเปิดซองดูในวันเปิดซองด้วย จำนวน  1 ชุด  เพื่อใช้ในการการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณาหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว และจะคืนให้กับผู้เสนอราคาหลังจากพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                        1. จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ลงทะเบียนในระบบผู้ค้าภาครัฐและมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

                        2. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทน  ผู้แทนจำหน่าย  ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิต มาแสดงด้วย

                        .  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                         กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่  19  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  3  ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  โดยในวันที่  24  พฤศจิกายน  2558  ยื่นเอกสารสอบราคา  ในเวลาราชการ ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  4  ธันวาคม  2558 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ.  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุดละ  1,000.-บาท  ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  ระหว่างวันที่  19  พฤศจิกายน  2558  ถึงวันที่  3  ธันวาคม  2558  ในวันและเวลาราชการ  ณ.  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  โดยในวันที่  24 พฤศจิกายน 2558 ติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในเวลาราชการ ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างอำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๕-๗๑๘๓๐๕   ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ   ราคากลางได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (๗%)  แล้ว

                                     ประกาศ  ณ   วันที่  19  เดือนพฤศจิกายน  พ.. ๒๕๕8  

                                                                                                    (ลงชื่อ)     จันลภา  ไกรเดชา

                                                                                                             (นางจันลภา    ไกรเดชา)

                                                                                                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า