ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ปี 2559 (1)

1.โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณปากทาง(ซอยบ้านกำนัน)  ราคากลาง 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (ทางเชื่อมไปหมู่ที่ 1 ต่อจาก คสล.เดิม)  ราคากลาง  399,000.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้า หมู่ที่ 7  ราคากลาง  213,000.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.โครงการถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.คลองบางหลวง หมู่ที่ 1 ราคากลาง  200,000.-บาท

5.โคงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านจันทรเลค  หมู่ที่ 2  ราคากลาง 239,600.-บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

6.โครงการถมดินบริเวณโรงพยาพบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม้า  ราคากลาง 407,400.-บาท (สี่แสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

7.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองบ้านม้า  หมู่ที่ 3  ราคากลาง 1,301,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

 • โครงการขุดลอกคลองผนังกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4,6

  โครงการขุดลอกคลองผนังกั้นน้ำชลประทาน หมู่ที่ 4,6 ราคากลาง 135,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 • โครงการขุดลอกคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3,5

  โครงการขุดลอกคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3,5 ราคากลาง 330,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
 • โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณคลองอ้อมเกาะใหญ่ หมู่ที่ 1

  โครงการขุดลอกคลองพร้อมกำจัดวัชพืชบริเวณคลองอ้อมเกาะใหญ่ หมู่ที่ 1 ราคากลาง 488,000.-บาท
 • โครงการขุดลอกคลองผนังกั้นชลประทาน หมู่ที่ 1,2,6

  โครงการขุดลอกคลองผนังกั้นชลประทาน หมู่ที่ 1,2,6 ราคากลาง 233,000.-บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 6

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 6 ราคากลาง 499,700.-บาท
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 ราคากลาง 499,700.- (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 • โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณ หมู่ที่ 5,8

  โครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณ หมู่ที่ 5,8 ราคากลาง 397,600.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 1

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 1 ราคากลาง 499,700.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
 • โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ริมคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3

  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.ริมคลองบ้านม้า หมู่ที่ 3 ราคากลาง 486,500.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)