ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงงานโฟมถึงประตูระบายน้ำนามสนธิ

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงงานโฟมถึงประตูระบายน้ำนามสนธิ 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 447.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร  พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง  2 ข้างทาง ข้างละ 0.25 เมตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์  2560 เป็นจำนวนเงิน 1,637,000.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)