ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อม หมู่ที่ 6-7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  เชื่อม หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 126.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้างทางๆละไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ  ราคากลาง 495,500.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)