แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2558

เป็นเนื้อหา ขั้นตอนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ.2558

ก.ขั้นตอนการเตรียมการ

1  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

    2557 (ทะเบียนที่ดินเพื่อเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภ.บ.ท.6)

2  สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

3  ประชาสัมพันธืขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

4  จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่

 

ข.   ขั้นตอนการดำเนินการ

1   ส่งแบบ  ภ.บ.ท.10(ประกาศเรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่)

2   รับชำระภาษีบำรุงท้องที่

3 นำรายละเอียดจากใบเสร็จ  ภ.บ.ท.11 ไปลงใน  ภ.บ.ท.6

 

ค.  ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการชำระภาษี

1  สำรวจบัญชีผู้ค้างชำระภาษีปีปัจจุบัน  ส่งแบบ ภ.บ.ท.14 (หนังสือเตือนให้ชำระภาษี)

2  รับชำระภาษี  กรณีผู้เสียภาษีชำระเกินกำหนดเวลา (มีเงินเพิ่มร้อยละ      

          ห้วงเวลาที่ปฎิบัติงาน.

กันยายน

 

ตุลาคม

พฤศจิกายน – ธันวาคม

ธันวาคม – มกราคม

 

 

 

ธันวาคม

 

มกราคม – เมษายน

 

 

 

พฤษภาคม – สิงหาคม

 

 

2 ต่อเดือน)

    3  ออกตรวจสอบ/ไปพบผู้ค้างชำระภาษี

 

ง.  ขั้นการจ่ายเงินส่วนลด/เงินค่าใช้จ่าย

1 จัดทำ ภ.บ.ท.17 (ใบนำส่งเงินภาษีบำรุงท้องที่)

จัดทำ ภ.บ.ท.19 (ทะเบียนจ่ายเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่)

 

 

 

 

 

ธันวาคม – มกราคม


 ขั้นตอนการปฎิบติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2558

 

.ขั้นตอนการเตรียมการ

1 ตรวจสอบและคัดลอกรายการชิ่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

    2557

2 สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

4 จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการ

    ทรัพย์สินและควรออกหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ

ข.ขั้นตอนการดำเนินการ

1  รับแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และตรวจสอบความถูกต้อง

2  ประเมินค่ารายปีและกำหนดค่าภาษี/มีหนังสือแจ้งผลการประเมิน

    ภาษี (ภ.ร.ด.8)

กรณีปกติ

   1 รับชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด(เกิน 30วัน  นับแต่ที่ได้รับแจ้งผล

การประเมิน)

กรณีพิเศษ

   1 รับชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด(เกิน 30 วัน นับแต่ที่ได้รับแจ้งผล

       การประเมิน)

1.1   รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

2         ผู้รับไม่ประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

2.1   รับคำร้องอุทรธรณ์ให้ประเมินภาษีใหม่

2.2   ออกหมายเลขเรียกให้เข้ามาชี้แจงหรือออกตรวจสถานที่

2.3   ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

2.4   รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

2.5   ปฎิบัติตามคำสั่งศาล(กรณีนำคดีไปสู่ศาล)

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดชำระภาษี

      1 ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2)

1.1   เมื่อใกล้จะสิ้นเวลาประกาศกำหนดให้ยื่นแบบแสดง

รายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ให้มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ

1.2   แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อำเภอ)

เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ไม่ยื่นแบบ

 

ห้วงเวลาที่ปฎิบัติงาน

ตุลาคม

 

ตุลาคม – พฤศจิกายน

พฤศจิกายน – มกราคม

ก่อนเดือนธันวาคม

 

 

มกราคม – กุมภาพันธ์

 

 

 

มกราคม – มีนาคม

 

 

เมษายน – กันยายน

 

 

 

มกราคม – พฤษภาคม

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

มีนาคม – กันยายน

 

 

 

 

กุมภาพันธ์

 

 

มีนาคม – พฤษภาคม

 

 

ขั้นตอนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ประจำปี พ.ศ. 2558

 

ค. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการชำระภาษี

         1.3 รับชำระภาษี

         1.4 ประสานงานกับอำเภอขอทราบผลคดี เป็นระยะๆ

 

1         ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) แล้วแต่ไม่เสียภาษี

1.1   มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระ

.......ครั้งที่ 1

.......ครั้งที่ 2

 

 

.......ครั้งที่ 3

 2.2 รับชำระค่าภาษีและเงินเพิ่ม

 2.3 ดำเนินการบังคับจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด และขายทอดตลาคกรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี

 

 

ห้วงเวลาที่ปฎิบัติงาน

เมษายน – พฤษภาคม

มีนาคม – กันยายน

 

 

 

พฤษภาคม

มิถุนายน (ดำเนินการให้

สอดคล้องกับการแจ้งผล

การประเมินภาษี

กรกฎาคม

พฤษภาคม – กันยายน

 ขั้นตอนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย  ประจำปี  พ.ศ.2558

 

ก.ขั้นตอนการเตรียมการ

1  ตรวจสอบและคัดลอกรายชื่อผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ

    2557

2สำรวจและจัดเตรียมแบบพิมพ์ต่างๆ

3  ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี

จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบเพื่อยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

 

 

ข. ขั้นตอนการดำเนินการ

1 กรณีมีป้ายก่อนเดือนมีนาคม

          -รับแบบแสดงการภาษีป้าย (ภ.ป.1) และตรวจสอบความถูกต้อง

          -ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน(ภ.ป.3)

2 กรณีมีป้ายหลังเดือนมีนาคม

          -รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)และตรวจสอบความ            

      ถูกต้อง

     -ประเมินค่าภาษีและมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน(ภ.ป.3)

3 การชำระภาษี

    กรณีปกติ

-รับชำระภาษี(ชำระในวันที่ยื่นแบบหรือชำระภาษีภายใน

               กำหนด)

    กรณีพิเศษ

(1)      ชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด(เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้

  รับแจ้งผลการประเมิน

  -รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

 (2)   ผู้รับประเมินไม่พอใจในผลการประเมินภาษี

        1.รับคำร้องอุทรธรณ์ขอให้ประเมินค่าภาษีใหม่(แบบภ.ป.4)

        2.ออกหมายเรียกให้มาชีแจงหรือออกตรวจสถานที่

        3.ชี้ขาดและแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ (แบบ ภ.ป.5)

 

 

ห้วงเวลาที่ปฎิบัติงาน

ตุลาคม

 

ตุลาคม – พฤศจิกายน

พฤศจิกายน – มกราคม

ธันวาคม

 

 

 

มกราคม – มีนาคม

 

มกราคม – เมษายน

 

เมษายน – ธันวาคม

 

เมษายน – ธันวาคม

 

 

มกราคม – พฤษภาคม

 

 

 

 

 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

 

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน

มีนาคม – กรกฎาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี  พ.ศ. 2558

 

กรณีพิเศษ (ต่อ)

                4.รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

                5.ปฎิบัติตามคำสั่ง (กรณีคดีไปสู่ศาล

หมายเหตุกรณีป้ายหลังเดือนมีนาคม  การยื่นแบบการประเมินการ

ชำระค่าภาษีและการอุทรธณ์ ให้ปฎิบัติระหว่างเดือน  เม.ย.-ธ.ค.

 

. ขั้นประเมินผลและเร่งรัดการชำระภาษี

    1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย  (ภ.ป.1)ภายในกำหนดเวลา

        1.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ไม่ยื่นแบบ

              (เมื่อใกล้จะสิ้นสุดเวลาที่ประกาศกำหนดให้ยื่นแบบ)

        1.2 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ยื่นแบบ ภายในกำหนดเวลา

                           -  ครั้งที่  1

                           -  ครั้งที่  2

        1.3 แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง(อำเภอ)

    2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) แล้วแต่ไม่ยอมชำระภาษี 

ภายในกำหนดเวลา

        2.1 มีหนังสือแจ้งเตือนผู้ที่ยังไม่ชำระภาษี

                            -  ครั้งที่  1

                            -  ครั้งที่  2

                            -  ครั้งที่  3

       2.2 รับชำระภาษีและเงินเพิ่ม

       2.3 ดำเนินการบังคับจัดเก็บ (ยึด อายัด และขายทอดตลาด

             ทรัพย์สิน) กรณีหลีกเลี่ยงไม่ยอมชำระภาษี

 

 

ห้วงเวลาที่ปฎิบัติงาน

มีนาคม – กันยายน

 

 

 

 

 

 

มีนาคม

 

 

เมษายน

พฤษภาคม

เมษายน – กันยายน

 

 

 

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

พฤษภาคม – กันยายน

ตุลาคม เป็นต้นไป

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2558

 

                ตามที่งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  จัดทำแผนปฎิบัติการจัดเก็บ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  และภาษีบำรุงท้องที่  ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นแผนในการปฎิบัติงานจัดเก็บ

ภาษีประจำปีในเขตตำบลบ้านม้า

 

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่   9   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2557

 

 

จันลภา   ไกรเดชา

( นางจันลภา  ไกรเดชา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …