แผ่นพับภาษี

ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใด ๆ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 

 


ö  เจ้าของป้าย

ö  เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามลำดับ

ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

 

.

 

                1.  เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี

                2.  กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้าย อันเป็นเหตุต้องเสียภาษีป้ายเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่ติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

                3.  ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ ธนาณัติ ตั้งแต่วันสั่งจ่ายให้แก่ท้องถิ่นหรือ อบต.นั้น

                4.  ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆ กันก็ได้

                Ä  ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงอยู่ ในเขตท้องถิ่นใด ให้ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ได้ที่ท้องถิ่นนั้น ๆ

หลักฐานในการยื่นเสียภาษีป้าย

 

 

 


1.               กรณีป้ายเก่า ให้แสดงใบเสร็จเสียภาษีป้ายของปีก่อน

2.               กรณีป้ายใหม่

2.1         บัตรประจำตัวประชาชน

2.2         สำเนาทะเบียนบ้าน

2.3         หนังสือรับรอง กรณีเป็นนิติบุคคล

2.4         ใบอนุญาตติดตั้งป้าย

2.5         ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย(กรณีป้ายใหม่ หรือป้ายที่มีการจัดทำแทนป้ายเดิม) ซึ่งจะต้องระบุขนาดของป้ายและข้อความที่ติดบนแผ่นป้าย

2.6         หรือหลักฐานอื่นเท่าที่จำเป็นเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีป้ายเท่านั้น

ป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

 

 

 


1.  ป้ายที่แสดงไว้ ณ โรงมหรสพและบริเวณของโรงมหรสพ

2.  ป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้า  หรือสิ่งห้อหุ้ม  หรือบรรจุสินค้า

3.  ป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณงานที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

4.  ป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ 

5. ป้ายที่แสดงไว้ภายในอาคารหรือที่ประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นหรือภายในอาคารซึ่งเป็นที่รโหฐาน มีพื้นที่ป้ายไม่เกิน  3  ตร.ม. 

6.  ป้ายของราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  หรือราชการส่วนท้องถิ่น

7.  ป้ายขององค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล

8.  ป้ายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

9.  ป้ายของโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

10.  ป้ายของผู้ประกอบการเกษตร  ซึ่งค้าผลผลิตอันเกิดจากการเกษตรของตน

11.  ป้ายของวัด  หรือผู้ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่ การศาสนา  หรือการกุศลสาธารณะโดยเฉพาะ

12.  ป้ายของสมาคมหรือมูลนิธิ

13.  ป้ายที่กำหนดให้กฎกระทรวง ได้แก่

    8 ป้ายที่แสดงหรือติดตั้งไว้ที่รถยนต์ส่วนบุคคล

    8 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ล้อเลื่อน

    8 ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่ยานพาหนะนอกเหนือจาก  1.  และ  2.  พื้นที่ไม่เกิน  500  ตร.ซม. 


อัตราภาษีป้าย

 

 

 


1.  ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาทต่อ 500ตารางเซนติเมตร

2.  ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

3.  ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     Ä  ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

     Ä  ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมอ อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การคำนวณพื้นที่ป้าย

                -  ป้ายที่บอกขอบเขตกำหนดได้ คำนวณส่วนที่กว้างที่สุด คูณ ส่วนที่ยาวที่สุดของป้าย

                -  ป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ถือตัวอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่อยู่ริมสุดขอบเขต เพื่อกำหนดส่วนกว้างที่สุดยาวที่สุด

                -  คำนวณพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตร หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษีป้ายที่ต้องเสีย

บทกำหนดโทษและค่าเงินเพิ่ม

 

 

 


1.  ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ภายในเดือนมีนาคม หรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม
ร้อยละ 10 ของค่าภาษี

2.  ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3.  ไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

4.  ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

5.  ผู้ใดไม่แจ้งรับโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

6.  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำรุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

7.  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อัตราภาษีป้าย

 

 

 


                เมื่อผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมิน แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมาย โดยต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

                การขอคืนเงินภาษีป้าย

                ผู้เสียภาษีป้ายโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียหรือเสียเกินกว่าที่ควรจะต้องเสีย ผู้นั้นมีสิทธิขอรับเงินคืนได้โดยยื่นคำร้องขอคืนภายใน
1 ปี นับแต่วันที่เสียภาษีป้าย

 

แนะนำการชำระภาษี

ป้าย

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อำเภอบางไทร  จังหวัดเพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์.0-35715148 โทรสาร 0-35718148

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่

                

ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี

ที่ดินที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

 
1.  ที่ดินที่เป็นที่ตั้งพระราชวังอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
2.  ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ โดยมิได้หาผลประโยชน์
3.  ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือสาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์
4.  ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศลสาธารณะ
5.  ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่ว่าจะใช้ประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์

                6.  ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานหรือ ฌาปนสถานสาธารณะโดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน

                7.  ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ หรือใช้เป็นสนามบินของรัฐ

                8.  ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน ที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว

                9.  ที่ดินของเอกชนเฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์

                10. ที่ดินที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติหรือองค์การระหว่างประเทศอื่นในเมื่อประเทศไทยมีข้อผูกพันให้ยกเว้นตามอนุสัญญาหรือความตกลง

                11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่

 
                12. ที่ดินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

 

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

 
                ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น

 

 

                ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้ใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปีนั้น

 

F  ยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ที่ที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.นั้น

 

 

 

 


                1. อัตราภาษีบำรุงท้องที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา

                2.  ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก เสียภาษี 70 บาท

                3.  ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท
ต่อ 25 บาท

                4.  ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ล้มลุก

                                -  เสียกึ่งอัตรา

                                -  ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท

                                -  ที่ดินว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า

การคำนวณภาษี

                ภาษีบำรุงท้องที่ คำนวณจากราคาปานกลางของที่ดินที่คณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดินที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีคูณกับอัตราภาษี

                เนื้อที่ดินเพื่อคำนวณภาษี(ไร่) = เนื้อที่ถือครอง - เนื้อที่เกณฑ์ลดหย่อน

 

 


                1.  บัตรประจำตัวประชาชน

                2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

                3.  หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนบริษัท

                4.  หลักฐานที่แสดงถึงการเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น โฉนด

                    ที่ดิน น.ส.3

5.               ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

6.               หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

 

 

 


1.  เจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภบท.5 เป็นรายแปลง โดยต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่

2.  เจ้าพนักงานประเมินจะทำการคำนวณภาษี และแจ้งการประเมินไปยังผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ทราบ

 

 

 


1.  ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาล ให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่แต่จะน้อยกว่าสามไร่ไม่ได้

2.  กรณีที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายมากผิดปกติหรือทำการเพาะปลูกไม่ได้ ด้วยเหตุอันพ้นวิสัยที่จะปกป้องได้
โดยราษฎรผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ จะร้องขอยกเว้นหรือลดภาษีหรือไม่ก็ตาม ให้นายอำเภอดำเนินการสำรวจเนื้อที่ดินที่ได้รับความเสียหาย และจัดทำบัญชีรายชื่อเจ้าของที่ดิน แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณายกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ต่อไป

3.  ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอาศัยโดยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 ไร่ ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม

 
4.  ที่ดินที่ข้าวของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทำการค้าและได้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

 

 

1.  ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งขอความอันเป็นจริงให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามอันเป็นเท็จ หรือนำหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.  ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน
1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.  ผู้ใดขัดขวางเข้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา 28 มาตรา 40 หรือมาตรา 47 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

4.  ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งของพนักงานซึ่งตามมาตรา 40
มาตรา 47 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

5.  ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

6.  ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

7.  ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

8.  ชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

 

 

 


                1.  เจ้าของที่ดินผู้ใด ได้รับแจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่แล้วเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง มีสิทธิ์ อุทธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ภายใน 30 วัน

 

 

 

แนะนำการชำระภาษี

บำรุงท้องที่

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อำเภอบางไทร  จังหวัดเพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์.0-35715148 โทรสาร 0-35718148

กล่องข้อความ: เงินภาษีทุกบาทมีค่า  ช่วยพัฒนาตำบล “บ้านม้า”

 

มหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …