โครงการลงลูกรังซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรสายทาง หมู่ที่ 8

ลงลูกรังขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 412 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 164.80 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  งบประมาณ 82,500.-บาท