ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  บ้านปากชวาก ตำบลบ้านม้า ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอกนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอกนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน 2,739,850.-บาท (-สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) 

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่  18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 11.00 น 

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา ในวันที่  28 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.30 -11.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอบางไทร และกำหนดเสนอราคาในวันที่  8 ธันวาคม  2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  ตั้งแต่วันที่  9 พฤศจิกายน  2559  ถึงวันที่  18  พฤศจิกายน  2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 035-718-148