โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5

ปริมาณ ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 182 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81.22 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างทาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เงินงบประมาณ 342,000.-บาท (-สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน-)