โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนกลับรถใต้สะพานข้ามคลองพระยาบรรลือ หมู่ที่ 6

ตกลงราคา  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมผิวจราจร  บริเวณถนนกลับรถใต้สะพานคลองพระยาบรรลือ  หมู่ที่  6