โครงการซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณหมู่ที่ 8

โครงการซ่อมแซมผิวจราจร  บริเวณหมู่ที่  8  

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ปริมาณงาน  ขนาดความกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  92.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  368.00  ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ข้างทางๆละไม่น้อยกว่า  0.25  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนดพื้นติดตั้งป้าย มีราคากลางที่กำหนดไว้ เป็นเงิน  221,400.-บาท (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)