โครงการลงลูกรังบริเวณบ้านยายเอียด หมู่ที่ 3

 

โครงการลงลูกรังบริเวณบ้านยายเอียด  หมู่ที่  3

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  600.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  240.00  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด พร้อมป้ายโครงการ มีราคากลางที่กำหนด เป้นเงิน 120,000.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)