โครงการลงลูกรังบริเวณถนนทุกซอยภายใน หมู่ที่ 2

โครงการลงลูกรังบริเวณถนนทุกซอยภายใน หมู่ที่  2

ปริมาณงานช่วงที่  1  บริเวณทางเข้ากลุ่มบ้านนายธงชัย  สุขสุมิตร  ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  670  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

ปริมาณงานช่วงที่  2  บริเวณทางลอดใต้สะพานกลับรถคลองมะทาย  ขนาดกว้าง  2.00  เมตร  ยาว  210  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  230.50  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด มีราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน 115,500.-บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)