โครงการลงลูกรังบริเวณสะพานถึงเขต อบต.โคกช้าง หมู่ที่ 3

โครงการลงลูกรังบริเวณสะพานถึงเขต  อบต.โคกช้าง  หมู่ที่  3

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  2.50  เมตร  ยาว  370.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  110.00  ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  ราคากลางกำหนดไว้  55,600.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)