สอบราคาจ้างเหมา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 8

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมา  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมเดินท่อเมนประปาและล้างถังเก็บ  จ่ายน้ำประปา  หมู่ที่  8  ปริมาณงาน  ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดความลึก  300  เมตร  เปลี่ยนท่อประปาขนาด  4  นิ้ว  ยาว  1,450  เมตร  และท่อเมนขนาด  2  นิ้ว  ยาว  207  เมตร  พร้อมต่อจั๊มท่อแยกเข้าบ้านขนาด  6  หุน  จำนวน  56  หลังคาเรือน  รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ  จำนวน  1  โครงการ  ราคากลาง  1,547,000.-บาท  (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)