โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอย หมู่ที่ 6

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จะดำเนินโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกซอย หมู่ที่  6  รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้ากำหนด มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  605.25  ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  โครงการ  ราคากลาง 303,000.-บาท (-สามแสนสามพันบาทถ้วน-)