ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนหน้าร้านตัดผม  นายเผย ส้มหวาน หมู่ที่ 3  มีราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดไว้ เป็นเงิน ๖๘๙,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)