สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง โครงการถมดินบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านม้า