จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จะทำการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู)

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559  งบประมาณ  28,000.-บาท