จัดตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จะทำการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ  2  บาน  จำนวน  2  ตู้ ๆละ 6,000.-บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณทั้งสิ้น  12,000.-บาท