จดหมายข่าว เดือนธันวาคม 2559

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี ๒๕๕9

 

   ๑.      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-                   ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕9

-                   ชำระภาษีภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน   

   ๒.     ภาษีบำรุงท้องที่ 

-              ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม  ๒๕๕9

-               ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  ๒๕๕9 เป็นต้นไป

-       กรณีไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ ๒ ต่อเดือน

                          ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

  ๓.     ภาษีป้าย 

-                   ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม ๒๕๕9

-                   ชำระภาษีป้าย ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                    ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

              ในวันและเวลาราชการ