โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สบริเวณสายเลียบคลองตาปลีก หมู่ที่ 5 (ต่อจากของเดิม)  โดยวิธีตกลงราคา จำนวน  1 โครงการ รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกำหนด

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …