การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / คนพิการ

ขอเชิญผู้สูงอายุที่เกิด  ตั้งแต่ ตุลาคม 2499 - 30 กันยายน พ.ศ. 2500

ให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษจิกายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ในวันและเวลาราชการ

สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 035-352985