รายชื่อผู้ชำระภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2560

รายชื่อผู้เสียภาษีป้ายประจำปีงบประมาณ 2560