โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านปากชวาก,บ้านปากแคว