โครงการซ่อมแซมผิวจราจร หมู่ที่ 8 (ต่อจากถนนเส้นเดิม)