แจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยตำบลบ้านม้า 7 พฤศจิกายน 2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า เลขานุการนายก อบต. และที่ปรึกษานากยก อบต.บ้านม้า แจกถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านม้า หมู่ท่ี่ 1,2,6,7,8