จดหมายข่าว ปี 2560

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น  ประจำปี 2560

 

   1.      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

-                   ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

-                   ชำระภาษีภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

   2.     ภาษีบำรุงท้องที่ 

           ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม  2560 ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม

                                            เมษายน  2560  เป็นไป กรณีไม่ ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดให้เสีย เงินเพิ่ม                                            ร้อยละ 2 ต่อ เดือน ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ

                                                                       3.     ภาษีป้าย 

                                                                 - ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มีนาคม 2560

                                                                 - ชำระภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

 

                                  โดยสามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

                                                 ณ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

                                                        ในวันและเวลาราชการ    โทร. 035-352985