หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์การขจัดโรคขาดสารไอโอดีนในระดับท้องถิ่น  [ 5 ก.ย. 2555 ]   
ขอความร่วมมือการจัดตั้งสภาเด็และเยาวชนระดับตำบล  [ 5 ก.ย. 2555 ]   
การจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(World Rabies Day) ปี พ.ศ.2555"  [ 5 ก.ย. 2555 ]   
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ  [ 31 ส.ค. 2555 ]   
หารือการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
ผลการเลือกผู้บริหาร อบจ.และผู้บริหารเทศบาลนคร เป็นกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
การเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมืองและผู้บริหาร อบต. เป็นกรรมการกระกระจายอำนาจให้แก่ อปท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานสถานธนานุบาลของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
โครงการอาสาสมัครขององค์การ JICA  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง "รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย"  [ 30 ส.ค. 2555 ]   
การปิดบัญชีประกอบงบกำไรขาดทุนและงบขาดดุลของสถานธนานุบาล  [ 29 ส.ค. 2555 ]   
การขอนุมัติยืมเงินทุนดำเนินการ  [ 28 ส.ค. 2555 ]   
ที่ อย 0037.1/ว 424 การขอความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ส.ค. 2555 ]   
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556(หลักสูตร 5 วัน)  [ 28 ส.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     462      463      464     (465)     466      467      468     ....หน้าสุดท้าย >> 472
   
 


BANMA SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10