หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านม้า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
นายธีรโชติ ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านม้า
"บ้านม้าเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี นำวิถีเกษตรยั่งยืน
ฟื้นคืนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
2
3
 
นายธีรโชติ ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
ขอเชิญเที่ยวงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25 [ 11 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 60 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน 2566 [ 1 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 88 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 26 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 18 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 94 
[ 3 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 81 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 เดือน มิถุนายน 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 80 
 
   
 
อย 0023.6/ว 1262 ขอความอนุเคราะห์ปรเะชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 1258 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ สะอาด ปลอด  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 19996 การจัดกิจกรรมการประกวด Ayutthaya Talent ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว 1256 ประชาสัมพันธ์การประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางพัฒนาการมนุษย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการตลอดช่วงวัย  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 1255 ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร้งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.5/ว 20146 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.4/ว 20104 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว20107 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว20106 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว20105 เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผล โครงการตามยุทธศาสตร์ซาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ ๓ ไปรวมกับรุ่นที่ ๕  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 1251 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  [ 27 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.5/ว 20068 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
ที่ อย 0023.5/ว 2009 ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทย  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว1245 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 20000 ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 19995 ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis : PrEP) ปีงบประมาณ 2567  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว 19990 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว 19986 การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.3/ว19992 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
อย 0023.6/ว 1242 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Practitioners)  [ 24 พ.ย. 2566 ]    
 
   
 
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1 กสธ. มท 0819.2/ว4829  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว11508  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ขอให้ สถจ. แจ้ง อบจ. ทน. และ ทม. ในพื้นที่ดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมไฟล์ข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4914  [ 24 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4902 บัญชีแนบท้าย  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4906  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4916  [ 23 พ.ย. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 1-3 กค. มท 0803.4/ว4918 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4911  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 กสธ. มท 0819.2/ว4873  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4884  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย กสธ. มท 0819.2/ว4830  [ 23 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13 กศ. มท 0816.4/ว4822  [ 23 พ.ย. 2566 ]
การมอบให้ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว90  [ 23 พ.ย. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4878  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4864  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการับชมการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทางเว็บเพจ Facebook (ท้องถิ่นไทย) (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) และ (PR มหาดไทย) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4868  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ กสธ. มท 0819.2/ว4852  [ 22 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียน ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4863  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 1/2567 ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว4856 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4859 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 พ.ย. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กศ. มท 0816.3/ว7845  [ 21 พ.ย. 2566 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4854  [ 21 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 47 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 76 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศรถตู้ไม่ประจำทาง [ 6 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายคันกั้นน้ำชลประทาน [ 29 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 248 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 342 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 320 
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 298 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายคันกั้นน้ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 309 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายคันกั้นน [ 10 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 288 
   
 
   
 
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านม้า [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ปลายนา หมู่ที่ 3 [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบ้านม้าฝั่งทิศตะวันตก [ 21 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 3 
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าบ้าน หมู่ที่ 6 (บ [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างเหมารถไถ จำนวน 1 คัน [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อหินคลุก จำนวน 27 ลูกบาศก์เมตร [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 12 
เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อลูกรัง จำนวน 99 ลูกบาศก์เมตร [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยในเขตองค์การบร [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 47 
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำ [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 53 
เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ปลายนา หมู่ที่ 3 โดยวิธ [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบ้านม้าฝั่งทิศตะวันตก หม [ 28 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าบ้าน หมู่ที่ 6 (บริ [ 24 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 1 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตองค์กา [ 29 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 41 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 19 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 56 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช บริเวณคลองบ้านม้ [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 65 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองวัวและกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 2 [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา (กองช่าง) [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 67 
   
   
   
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
อบต.ตลิ่งชัน - คุ้งลาน โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำไทร จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านใหม่ นักศึกษา หลักสูตร ปนป.13 สถาบันพระปกเกล้าฯ ร่วมทำกิจกรรมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวด [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแพรก รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำไทร ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ลอยกระทง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านแพรก การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลาดชะโด สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.เกาะเกิด ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองปลิง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สวนพริก ภาพกิจกรรม วันลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.บ้านม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช ปลายนา หมู่ที่ 3 โดยวิธ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองบ้านม้าฝั่งทิศตะวันตก หม [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำไทร งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองตะเคียน ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สขร.
   
 
จำหน่ายน็อตสกรู (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 79  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (8 ส.ค. 2565)    อ่าน 545  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (8 ส.ค. 2565)    อ่าน 655  ตอบ 0  
เลิกบุหรี่ (1 พ.ย. 2564)    อ่าน 354  ตอบ 0  
เลิกบุหรี่ (1 พ.ย. 2564)    อ่าน 419  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มิ.ย. 2564)    อ่าน 3483  ตอบ 1  
   
 
   
 


จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางเข้าบ้าน หมู่ที่ ๖ (บริเวณหน้าบ้านนายจำนง เนื่องสุนัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อสารส้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ (ชนิดถุง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ซื้อหินคลุก จำนวน ๒๗ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อลูกรัง จำนวน ๙๙ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมารถไถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม นม พลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทางยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม นม พลาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทางยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]

   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 [ 6 พ.ย. 2566 ]  อ่าน : 5  
   
   
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
  Nax Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
คู่มือประชาชน  
 
   
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/OTOP
 
สวนเมล่อนน้องภัทรา
วัดทางยาว
 
 
E-Service
 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
เพื่อขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า/น้ำประปาสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
อบต. บ้านม้า
CLICK