หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
นายธีรโชติ ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านม้า
"บ้านม้าเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน เลิศล้ำการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี นำวิถีเกษตรยั่งยืน
ฟื้นคืนธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี"
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม้า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1
2
3
 
นายธีรโชติ ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
Public Relation
แผนพัฒนาฯ
Planning
หนังสือสั่งการ
   
 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 2 
สาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.10 [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 32 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 เดือน เมษายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 30 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 29 
ประกาศขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 48 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมตรกระบอก [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 96 
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 109 
ร่างประกาศ ข่าวประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตันฯ จำน [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 90 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 3 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 138 
 
   
 
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 174  
 
   
 
อย 0023.1/ว 551 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8753   ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงพยาบาล  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8750 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว8754 แก้ไขเปลี่ยนแปลงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 [ แนบ1 ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.2/8760 โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม)  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.2/ว 544 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชหารหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤษภาคม 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.1/ว8747  การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อวาม ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.1/ว8733 ประกาศกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย0023.3/ว8735 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.4/ว 548 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว8728 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 545  ขอเชิญรับมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (En vironment Health Accreditation :EHA) ประจำปี ๒๕๖๔  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 546 แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว 8716 การจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว543 แนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว541 ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 8653 การประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 ทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่าน Application ZOOM Cloud Meeting  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.3/ว8578 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
อย 0023.5/ 278 ส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ อย 0023.1/ว 534 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
 
   
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 59 
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 48 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [ 25 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 36 
ประกาศขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบ [ 21 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 22 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 86 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 92 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมตรกระบอก [ 7 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ร่างประกาศ ข่าวประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตันฯ จำน [ 22 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 123 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๔๑๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 165 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ จำนวน [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 163 
   
 
   
 
ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2282 พระนครศรีอ [ 17 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
ประกาศการกำหนดราคากลางจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 1 รายการ [ 10 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกคลองบางปะกอกพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6,7 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 28 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ 6 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 35 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ 5 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ 2 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ 1 [ 3 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 16 
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม และไซริ้ง [ 29 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 15 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 2282 พระนครศร [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 7 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเ [ 12 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองบางปะกอกพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 20 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 9 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 13 
เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็มฉีดว [ 5 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 12 
   
   
   
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
อบต.น้ำเต้า ประกาศสภา อบต.น้ำเต้า เรื่องเรียกประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้อย [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้อย รำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านม้า จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ชะแมบ มอบเงินผู้ประสพภัยวาตภัย [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.บ้านพลับ โครงการชาวบ้านพลับ ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองจิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการ ปร [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ระโสม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ภาสวัฒน์ คงสมรส นายก อบต.ระโสม พ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 28 
อบต.บ้านโพธิ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองจิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมถนนด้วยยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองจิก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปรายการงานก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านแพรก กิจกรรมย้อนรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านโพ วันรำลึกครบรอบ 10 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ระโสม องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม ร่วมงาน วันรำลึกครบรอบ 10 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 32 
ทต.บางซ้าย ย้อนรำลึก ๑๐ ปี พ่อหลวง ร.๙ เสด็จทุ่งมะขามหย่อง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
กระดานสนทนา
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สขร.
   
 
เลิกบุหรี่ (1 พ.ย. 2564)    อ่าน 83  ตอบ 0  
เลิกบุหรี่ (1 พ.ย. 2564)    อ่าน 82  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.บ้านม้า อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (30 มิ.ย. 2564)    อ่าน 3034  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 206  ตอบ 0  
ตู้กาแฟหยอดเหรียญ งานโครงการกองทุนประชารัฐ อบต. (2 พ.ย. 2563)    อ่าน 335  ตอบ 0  
   
 
   
 


ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๒๒๘๒ พระนค [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิ [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างขุดลอกคลองบางปะกอกพร้อมกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 6,7 [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างลงลูกรังปรับปรุงซ่อมแซมถนน หลังน้ำท่วม หมู่ที่ [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เข็ม และไซร [ 5 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 2  
   
   
   
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
   
  Nax Solution
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
คู่มือประชาชน  
 
   
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
   
 
 
 
 
สถานที่สำคัญ/OTOP
 

สวนเมล่อนน้องภัทรา

วัดทางยาว
 
 
E-Service
 
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์
เพื่อขอให้ตัดแต่งกิ่งไม้
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้า/น้ำประปาสาธารณะ
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10