หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บ้านม้า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานสรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้บรรจุการสอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สถิติการให้บริการ ปี 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
แบบรายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ตารางสรุปการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตำบลบ้านม้า [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.บ้านม้า ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
หนังสือรับรองผลการประเมินการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)