คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

คู่มือประชาชน อบต.บ้านม้า


คู่มือการร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.บ้านม้า


ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า


มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง


คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  (1)