หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
นางจันลภา ไกรเดชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
 
บุคลากร
 
 


นางบุษรา จันเจ๊ก
ปลัด อบต.บ้านม้า


นางสาวจารุภัทร ผลคำ
รองปลัด อบต.บ้านม้า
 
สำนักปลัด
 


นางนันทนัท มุกดาดวง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนัญชิตยากร เพชรสมพานต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาาน


นางสุพรรณี สุขสุแพทย์
ครู ค.ศ.2


นางสาวสุมลรัฐ ไกรเดชา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวพจนี สุขสุศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสวิค วุฒิเศรษฐ์
พนักงานขับรถยนต์


นางอ้อยใจ มณีรุ่ง
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
 
 
 
 

click
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-352-985