ท่านต้องการให้ อบต.บ้านม้า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 9 )
56.25%
ด้านสาธารณูปโภค ( 1 )
6.25%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
12.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
18.75%
การให้บริการด้านอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
6.25%